Завдання 3.4

1. Відкрити рахунки і записати суми залишків відповідно за дебетом або кредитом рахунку. Схеми побудови активного та пасивного рахунків наведено на рис.

2. Скласти реєстраційний журнал господарських операцій. Встановити кореспонденцію рахунків за кожною з них, користуючись Планом рахунків.

3. Записати господарські операції на рахунках методом подвійного запису.

4. Користуючись наведеною на рис схемою визначення кінцевого сальдо, підрахувати за кожним рахунком дебетові та кредитові обороти, вивести сальдо на кінець місяця.

5.Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками.

6. Скласти бухгалтерський баланс на 31 березня за діючою формою.

Дані статей балансу підприємства на 1 березня 200_ р.

№ з/п Статті балансу Сума, в грн.
актив пасив
Основні засоби (первісна вартість) 850 000
Сировина й матеріали 50 000
Паливо 4 000
Незавершене виробництво 8 000
Готова продукція 6 000
Каса в національній валюті
Поточний рахунок в національній валюті 70 000
Розрахунки з іншими дебіторами 2 000
Статутний капітал 942 000
Короткострокові позики 10 000
Розрахунки з постачальниками та підрядниками 23 000
Розрахунки за виплатами працівникам
Розрахунки з іншими кредиторами
Нерозподілений прибуток
Всього

Активні рахунки

Дт Рах10 Кт Дт Рах201 Кт Дт Рах203 Кт Дт Рах23 Кт

Дт Рах26 Кт Дт Рах30 Кт Дт Рах31 Кт Дт Рах37 Кт

Пасивні рахункиДт Рах601 Кт Дт Рах63 Кт Дт Рах661 Кт Дт Рах685 Кт

Господарські операції за березень звітного року

Зміст господарських операцій Сума Дебет Кредит
Надійшли безкоштовно основні засоби, які одразу введено в експлуатацію 25 000
Зараховано на поточний рахунок короткострокову позику банку
Надійшли на склад від постачальників матеріали (гроші не сплачені) 10 000
Відпущено на виробництво матеріали зі складу 40 000
Витрачено паливо на технологічні потреби основного виробництва
Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва 15 000
Отримано кошти в касу з поточного рахунку для виплати заробітної плати 20 000
Видано з каси заробітну плату робітникам і службовцям 18 000
Невиплачена заробітна плата депонована
Отримано на склад з виробництва готова продукція
Отримано до каси кошти на господарські витрати
Видано з каси Гордієнко О. А. під звіт на господарські витрати
Придбані Гордієнко О. А. матеріали
Прийняті в касу залишки невитрачених підзвітних сум
Випущені з виробництва й оприбутковані на склад напівфабрикати
Перераховано з поточного рахунку на погашення заборгованості: а) постачальникам; б) банку на погашення позики; в) різним кредиторам 20 000 13 000 1 000
Отримано на поточний рахунок кошти від дебіторів у погашення заборгованості3100562983237120.html
3100615174301129.html
    PR.RU™