Основні терміни і поняття. Державне регулювання економіки (ДРЕ)

Предыдущая79808182838485868788899091929394Следующая

Державне регулювання економіки (ДРЕ). Адміністративно-командна система управління економікою. Змішана система макроекономічного регулювання. Цілі ДРЕ. Макроеко-номічна ефективність. Соціальна справедливість. Основні економічні функції держави. Об'єкти ДРЕ. Суб'єкти ДРЕ. Форми ДРЕ. Методи ДРЕ. Інструменти ДРЕ. Державний сектор економіки. Державне підприємництво.

Контрольні запитання і завдання

1. Що таке державне регулювання економіки?

2. Чим зумовлена необхідність ДРЕ?

3. Чим викликана еволюція теорії і практики регулювання національної економіки?

4. Чим відрізняються основні типи макроекономічного регулювання?

5. Назвіть основні елементи змішаної системи макроекономічного регулювання.

6. У чому полягає специфіка національних систем ДРЕ?

7. Які головні економічні функції держави у ринковій економіці змішаного типу?

8. Які основні цілі ДРЕ?

9. Що є об'єктами ДРЕ? Чому?

10. Хто виступає суб'єктами ДРЕ?

11. Дайте класифікацію методів ДРЕ.

12. У чому полягає суть економічних і адміністративних методів ДРЕ?

13. Що є інструментами прямих методів ДРЕ?

14. Що є інструментами непрямих (опосередкованих) методів ДРЕ?

15. Що таке неформальні і специфічні методи ДРЕ?

16. Дайте найповніше визначення ДРЕ.

17. Що таке державний сектор економіки? Його призначення.

18. Назвіть види державних підприємств.

Література

1. Албегова ИМ., Емцов Р.Г, Холопов А.В. Государствен-ная акономическая политика. — М.: Дело й сервис, 1998.

2. Борисов Е.Ф. Зкономическая теория. — М.: Юрист, 1997.

3. Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової системи. — К.: Наук, думка, 1992. — С. 108—126.

4. Государственное регулирование зкономики й социаль-ньій комплекс: Учеб. пособие / Под ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина. — М.: Финстатинформ, 1997. — С. З—24

б.Дідківська Л.І., Головко Л.С. Опорний конспект лекцій з курсу "Державне регулювання економіки". — К.: КДТЕУ, 2000.

б.Заблоцький Б.Ф., Кокошко М.Ф.,Смовженко Т.С. Економіка України. — Львів: ЛБК НБУ, 1997. — С. 131—152.

7. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента й денег. — М., 1993.

8. Конституція України. — К., 1996.

9. Курс зкономической теории: Учеб. пособие / Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. — М.: АСА, 1996. — С. 66— 75, 289—304, 510—559.

10. Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога 3. Державне регулювання економіки. — Львів: Укр. технології, 1999.

11. От плана — к рьшку. Отчет о мировом развитии // Международньш банк реконструкции й развития. — Все-мирньш банк, 1996. — С. 154—171.

12. Полейко Т.И., Мельник Л.Е., Макаренко П.Н. РьІ-нок й государство: поиск оптимума. — К.: Наук, думка, 1998.13. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. — К., 1996.

14. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду: Уроки для України: Пер. з англ. — К.: Основи, 1996.

15. Україна. Відновлення зростання на засадах справедливості: Меморандум про економічний розвиток України // Економіка країн світу: дослідження Світового банку. — 1999. — С. 13—35.

16. Ходов Л.Г. Основи государственной зкономической политики: Учебник. — М.: БЕК, 1997. — С. 3—107.

17. Зкономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. — М.: БЕК, 1996. — С. 7—23, 261—292.

18. Hansen John, Cook Diana. Economic Growth with Equity: Which Strategy for Ukraine? // Policy Studies. — 1999. — № 3. — March.

19. Holden K., Peel DA., Thompson J.L. Economic forecasting: an introduction. — Press Syndicate of the University of Cambridge, 1990.

20. Stlglitz J.E. Economics of the Public Sector. — Norton: New York, 1988.

21. World Economic Forum 1997. Global Competitivess Report. — Geneva, 1997.

22. World Bank 1998. World Development Indicators 1998. — Washington, D.C., 1998.


3101067216238246.html
3101101670684565.html
    PR.RU™