Фінансова участь персоналу в санації підприємства.

Загроза банкрутства й зумовлені цим негативні економічні та соціальні наслідки змушують працівників підприємства робити свій внесок у фінансування санації. Основною причиною їхньої фінансової участі в санації підприємства є надія зберегти робочі місця, особливо в період, коли через дефіцит альтернативних ро­бочих місць працівники почуваються залежними від підприємства.

Персонал підприємства може фінансувати санацію в таких формах:

а) відстрочення або відмова від винагороди за виробничі ре­зультати;

б) надання працівниками позик;

в) купівля працівниками акцій свого підприємства.

У зарубіжній практиці доволі поширеним є так званий Мапа§етепІ-ВиуоиІ (МВО), який полягає в тому, що менеджмент фірми купує все підприємство або значний пакет його корпора­тивних прав. Одним із різновидів МВО є АВО — коли значну ча­стку корпоративних прав купує персонал. При цьому іноді забор­гованість підприємства із заробітної плати конвертується у власність: замість заробітної плати працівники одержують, ска­жімо, корпоративні права підприємства, де працюють. Завдяки МВО підвищується відповідальність керівників та всього персо­налу за результати своєї діяльності, а також посилюється їх мо­тивація до раціоналізаторства та ощадливого використання наяв­них ресурсів.

Принагідне зазначимо, що в Україні діє порядок, згідно з яким керівництво підприємств, що приватизуються, має право додат­ково викупити за грошові кошти за номінальною вартістю пакет акцій акціонерних товариств, створених у процесі акціонування державних підприємств. Розмір пакета акцій, який може бути за­пропонований Фондом державного майна керівництву підприєм­ства, не повинен перевищувати 5% статутного фонду.

Законодавством України передбачено специфічну форму сана­ції в разі, коли трудовий колектив державного підприємства, що­до якого порушено справу про банкрутство, за згодою кредиторів орендує або викуповує це підприємство у власність, беручи на себе його борги. Трудовий колектив може в такому разі реалізу­вати своє право на участь у санації згідно з вимогами Закону України «Про оренду державного майна». Законом передбачено, що трудовий колектив має заснувати певний вид господарського товариства і вже в цій новій ролі пропонувати послуги сенатора державного підприємства, яке зазнало фінансового краху. За на­явності кількох претендентів на участь у санації державного під­приємства господарське товариство, засноване членами трудово­го колективу, не користується жодними перевагами порівняно з іншими претендентами і мусить брати участь у конкурсі на за­гальних засадах.

Державне підприємство-боржник перетворюється на іншу юридичну особу, засновану на колективній власності, згідно з угодою між вибраною трудовим колективом організаційно-правовою формою організації підприємства (акціонерне товарис­тво, товариство з обмеженою відповідальністю тощо) та вповно­важеним державним органом.


3102743615799024.html
3102778459772396.html
    PR.RU™